ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

                                ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eventuele eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. Elke van ons uitgaande tolerantie naar of afwijking van deze voorwaarden kan niet worden gezien als een definitieve wijziging van deze voorwaarden. De eventuele juridische nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

 

Artikel 2: Offertes en prijslijsten

Al onze offertes of prijslijsten zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend. Wij zijn enkel verbonden indien deze offertes of prijslijsten een termijn voor aanvaarding bevatten. Opdrachten opgenomen door onze vertegenwoordigers, aangestelden of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ons bedrijf daartoe kan verbinden. Alle prijzen genoemd in offertes zijn dagprijzen en prijzen genoemd in prijslijsten zijn geldig op datum van uitgifte en gebaseerd op de ten tijde van de offerte of prijslijst geldende prijsbepalende Factoren, met inbegrip van loonkosten, berekend volgens de normale arbeidstijden. Maes Coating Service bvba is daarom gerechtigd de prijzen aan te passen indien de loonkosten stijgen met meer dan 1,5% of de grondstofprijzen met meer dan 2,5% onverminderd prijsaanpassingen in geval van overmacht. Annuleren van een reeds geplaatste bestelling dient te gebeuren ten laatste 24 uur na aanlevering van de goederen. Indien later dient de klant een annulatievergoeding te betalen welke forfaitair wordt begroot op 50% van het totale bedrag van de bestelling.

 

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ten goede trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend en houden geen rekening met onvoorziene omstandigheden. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de werken te laten uitvoeren.

 

Artikel 4: Leveringen

De leveringen geschieden af magazijn, waaronder is te verstaan die plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd. Vanaf voormelde levering zijn alle kosten en risico’s met betrekking tot de goederen volledig voor de klant, tenzij anders schriftelijk en ondertekend is overeengekomen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Maes Coating Service bvba is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in welke vorm ook, die ontstaat of die ontstaan is tijdens of nadat de door ons bewerkte goederen aan derden geleverd zijn. Wij garanderen dat de door ons aangebrachte poedercoating voldoet aan de in de offerte of prijslijsten aangeboden kwaliteitseisen, indien deze coating is aangebracht op aluminium extrusie producten van de legeringen AA6060 of AA6063 of op walsproducten van de legering AA5005, die vrij zijn van corrosie, waarvan het oppervlak egaal en onbeschadigd is en waarop nog geen coating werd aangebracht. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op deze garantie indien het niet voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen 5% of minder van het totale gecoate oppervlak betreft. De opdrachtgever kan tevens geen aanspraak maken op deze garantie indien hij voor aanvang van de coatingwerken de opdrachtnemer niet op de hoogte heeft gebracht waaraan de objecten uiteindelijk worden blootgesteld zijnde de atmosferische omstandigheden, blootstelling aan industriële vervuiling in de lucht, nabijheid van bovenleidingen van openbaar vervoer, toepassing in overdekte zwembaden, en dergelijke. De opdrachtnemer kan aan de hand van deze informatie het toegepaste coatingsysteem verplichten aan de opdrachtgever om aan de garantiebepalingen te kunnen voldoen. Uitgesloten van garantie is:

  • Alle gevolgschade, inbegrepen de gevolgschade die voorkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve oplossing is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.
  • Alle objecten die zich situeren binnen 1000 mtr. van de kustlijn.
  • Alle schade die is ontstaan door of in verband met natuurrampen, oorlogen, opstand en dergelijke.
  • Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede als gevolg van of in verband met langdurige contaminatie met bouwproducten zoals kalk, cement, oplosmiddel, en dergelijke.
  • Alle schade als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van reiniging en onderhoud, transport en opslag, montage, mechanische belasting en/of aanlevering.
  • Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten. Alle objecten waarvan de hoeken of randen geen afrondingsstraal hebben van tenminste 0,5mm zijn eveneens uitgesloten van garantie. Alle schade die ontstaan is door foutieve bevestigingsmiddelen (geen rvs of kunststof). Alle schade die ontstaat vanuit niet gecoate randen, die onvoldoende werden geseald of afgedekt.

De opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantievoorwaarden indien hij niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens de bvba Maes Coating Service heeft voldaan. De garantie houdt in dat de opdrachtnemer voor haar rekening de betreffende producten opnieuw zal coaten of de coating zal repareren ter plaatse. Omtrent het herstellen of opnieuw coaten zal een beslissing genomen worden in gemeen overleg, doch bij gebrek aan eensgezindheid zal de bvba Maes Coating Service de definitieve beslissing nemen. Indien tijdens bewerking, montage of installatie onmiddellijk gestaakt te worden. Indien de opdrachtnemer dit wenst, verschaft de opdrachtgever de mogelijkheid om onbelemmerd en onverwijld tot de herbewerking en/of reparatie over te kunnen gaan. De opdrachtgever verbindt zich tot het gratis beschikbaar stellen van klim- en steigermateriaal, indien dit noodzakelijk is. Kosten voor het ontmantelen, losmaken, transporteren en de benodigde manuren voor deze werken zitten niet vervat in deze garantie. Kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de opdrachtnemer. Het aandeel in deze kosten is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk wordt gemeld. Indien de bvba Maes Coating Service aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen gelegen is in de door opdrachtnemer van derden betrokken grondstoffen, dan zal het aandeel van de opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie nimmer hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier van de opdrachtnemer aan hem zal vergoeden. Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze garantievoorwaarden geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever conform een door opdrachtnemer vast te stellen systeem. De garantie beperkt zich tot de herbehandeling van de stukken waarop de garantie van toepassing is. De waarborg zal steeds beperkt zijn tot het nettobedrag van de oorspronkelijke aannemingssom.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn binnen de dertig dagen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de bvba Maes Coating Service te Turnhout, behoudens andersluidende en voorafgaande schriftelijke overeenkomst. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag stelt de schuldenaar van rechtswege in gebreke, waardoor het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met een nalatigheidsintrest van 12% per jaar, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na een vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% bij wijze van forfaitaire vergoeding.

Artikel 7: Ontbinding overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant. Bij het niet nakomen door de klant van zijn betalingsverplichting t.a.v. ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van enige andere overeenkomsten of geplaatste orders met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst door de klant wordt ontbonden lastens de klant, zonder voorafgaande aankondiging 3 maanden op voorhand, verbindt de klant zich ertoe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen die forfaitair begroot wordt op zijn gemiddelde omzet van 3 maanden gedurende het lopende jaar, van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedragen. In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering mogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de klant slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlands en buitenlandse overheden, brand, overstroming, stakingen, machineschade, grondstoffentekorten, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorzien omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en rechtbank

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd.